Política de privacitat

 (Actualitzada el 25 de maig del 2018)

En la SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADA treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teues dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització: Responsable del tractament L’interessat que facilite a SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADA dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seues dades és realitzat per: SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADA amb CIF G12325395 i domicili social en Carrer Puríssima, 18, 12520 NULES Telèfon: 634540956 Correu electrònic: tecnicsase@serra-espada.org Així mateix us informem que comptem amb un delegat de Protecció de Dades (DPD) que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades a la SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADA. Les dades de contacte del nostre DPD són: Consultoria de Territori i Paisatge S.L. Plaça de l’Ajuntament 7, 2n 46002 València Telèfon: 647036414 Correu electrònic: dpd@coterpa.com

Finalitats del tractament de dades A la SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADA el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hages facilitat: 1. Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seua sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior. 2. Gestionar, si escau, la seua comanda i portar a terme la prestació contractada per l’usuari, la seua facturació i cobrament. 3. Gestionar i controlar la cartera d’associats 4. Valorar i gestionar, si escau, el seu currículum vitae per a processos de selecció que s’adapten al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal. 5. L’oferta prospectiva de serveis als associats.

Durada del tractament de dades • Les dades per a la gestió de la relació amb l’associat seran conservades durant tot el temps en què l’associat siga soci. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades del contracte. Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per a donar-ne resposta , amb un termini màxim d’un any. Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expresse el teu desig de què siguen eliminats en qualsevol moment. Les dades per a l’enviament de comunicacions i les nostres publicacions seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestes la teua voluntat de suprimir-les. Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades • La base legal per al tractament de les dades de les finalitats 1 a 4 és l’execució de la prestació del servei corresponent. La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seua licitació pel fet que el consentiment s’haja revocat. La base per al tractament dels currícula vitae és el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció. Comunicació de les teues dades Les dades es comunicaran a les següents entitats: A les entitats financeres a través de les quals s’articule la gestió de cobraments de les quotes socials.

Els teus drets Tota persona que ens facilite les seues dades té els següents drets: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernesquen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per als fins per als quals van ser recollits. En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o la seua portabilitat, en tal cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat. Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tingues la satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes. Dades de tercers Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l’esmentat precepte.